Obchodní podmínky

 1. ÚVOD
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujících a společnosti Witty s.r.o., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 248 45 353, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 179761 (dále také „Witty“) vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách shop.teslasmart.com.
  2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů
  3. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že si přečetl obsah VOP a jejich příloh a seznámil se se Zásadami zpracování osobních údajů. Znění ustanovení VOP a jejich příloh, účinných ke dni Objednávky, tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 2. DEFINICE
  1. Pojmy s velkými písmeny mají ve VOP následující význam:

                                                     “E-shop” je internetový obchod na webových stránkách shop.teslasmart.com;

                                                     „Vaše cena” je cena za Zboží;

                                                     „Cena k úhradě ” je Vaše cena a cena za  dopravu Zboží na místo určené Kupujícím;

                                                     „DPH” je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

                                                     „Faktura” je faktura na Cenu k úhradě vystavená v souladu s čl. 5. VOP;

                                                     „Kupující“ je osoba, která je smluvní stranou Smlouvy a která si na E-shopu kupuje Zboží;

                                                     „Občanský zákoník” je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

                                                     „Objednávka” je neodvolatelný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží;

                                                     „Prodávající“ je společnost Mi Bohemia s.r.o., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 29138949;

                                                     „Smlouva” je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, uzavřená obdržením potvrzení o uzavření Smlouvy Prodávajícím;

                                                     „Strany” jsou Prodávající a Kupující;

                                                     „Uživatelský účet“ je účet zřízený Prodávajícím na základě údajů sdělených Kupujícím, který umožňuje provádění objednávek Zboží, ukládání faktur a další funkcionality, přičemž jeho užívání se řídí těmito VOP;

                                                     „VOP“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky;

                                                     „Zboží” jsou produkty prodávané Prodávajícím na E-shopu.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
  1. Koupě Zboží je možná prostřednictvím E-shopu.
  2. Při objednání Zboží je Kupující povinen poskytnout všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytne při objednání Zboží jsou považovány ze strany Prodávajícího za správné a pravdivé.
  3. Popis Zboží a jeho technická specifikace se může v průběhu času měnit, přičemž Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit tyto informace a není odpovědný za případné chyby v popisech a technických specifikacích. Kupující je povinen seznámit se s popisem Zboží před uzavřením Smlouvy dle čl. 4. VOP.
  4. Veškeré informace a prezentace Zboží v E-shopu jsou pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v E-shopu platí pouze ve chvíli, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY A UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Smlouvu je možné s Prodávajícím uzavřít v českém jazyce.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo určit maximální počet kusů Zboží, které může Kupující zakoupit.
  3. Pro zadání Objednávky je Kupující povinen postupovat následujícím způsobem:
   1. Zboží zobrazené v E-shopu kliknutím na tlačítko s ikonou košíku přidá Kupující do seznamu Zboží, které si vybral;
   2. v následujícím kroku vybere Kupující způsob platby Vaší ceny a požadovaný způsob doručení objednaného Zboží, případně může uplatnit slevový kód;
   3. k Vaší ceně se připočítají náklady spojené s dodáním Zboží (náklady spojené s dopravou Zboží závisí na vybraném dopravci a Vaší ceně za veškeré objednávané Zboží);
   4. Kupující zadá potřebné informace v rámci objednávkového formuláře, jako jeho jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně si může vytvořit Uživatelský účet.
  4. Potvrzením o seznámení se s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ odešle Kupující svou Objednávku Prodávajícímu. Před odesláním Objednávky může Kupující provést opravu, změnu či doplnění informací zadaných v objednávkovém formuláři či změnu způsobu platby a způsobu doručení Zboží.
  5. Odesláním Objednávky dojde k zaslání návrhu na uzavření Smlouvy s Prodávajícím.
  6. Kupní smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si Kupující hradí sám. Smlouva je uzavřena poté, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení o uzavření Smlouvy na základě Objednávky dle čl. 4.3. a 4.4. VOP ze strany Prodávajícího (například na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce). Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno potvrzení o uzavření Smlouvy, a to na e-mail uvedený v těchto VOP. Z důvodu překročení maximálního počtu kusů dle čl. 4.2. VOP, či z důvodu zjevné chyby ve Vaší ceně, může být uzavření smlouvy odmítnuto. Součástí potvrzujícího e-mailu bude také shrnutí objednávky Kupujícího a tyto VOP či odkaz na ně.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si od Kupujícího další informace k Objednávce (a to jak písemně, tak telefonicky).
  8. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání distančních smluv.
  9. Kupující bere na vědomí, že Objednávka, v případě jejího potvrzení dle čl. 4.6. VOP, zavazuje k zaplacení Ceny k úhradě.
  10. Kupující je oprávněn pro Objednávku využít rovněž Uživatelský účet. Kupující je povinen zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Kupující plnou odpovědnost.
  11. Kupující si může registrovat Uživatelský účet, a to buď v průběhu nákupu Zboží či prostřednictvím registračního formuláře pod záložkou „Registrace“. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující dále sledovat své objednávky, faktury, dobropisy a další informace o aktivitě Kupujícího na E-shopu.
  12. Kupující je povinen bezpečně uchovat své přihlašovací údaje zadané při registraci. Kupující je povinen v souvislosti se zabráněním jakéhokoliv narušení Uživatelského účtu chránit veškerá zařízení používaná v souvislosti s přihlášením k Uživatelskému účtu, nastavit bezpečné přihlašovací údaje, zabránit přístupu třetích osob a zneužívání zadaných údajů.
  13. V případě, že fyzická osoba odlišná od Kupujícího získala nebo vlastní přihlašovací údaje Kupujícího, odpovídá Kupující za jednání této osoby na E-shopu.
  14. Prodávající je oprávněn zrušit Kupujícímu Uživatelský účet, a to v případě, kdy dojde k porušení povinností Kupujícího dle těchto VOP či v případě, kdy Kupující Uživatelský účet dlouhodobě neužívá.
  15. Kupující se zavazuje, že nebude žádat či získávat přihlašovací údaje k uživatelským účtům dalších registrovaných uživatelů a pokoušet se o přihlášení na cizí uživatelský účet, aniž by k tomu měl oprávnění, či se pokoušet o prolomení zabezpečení jiných uživatelských účtů.
  16. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a Prodávající je oprávněn pro účely údržby provádět odstávky, na základě kterých bude Uživatelský účet nedostupný.
 3. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Vaše cena je uvedena na E-shopu a bude uvedena v objednávkovém formuláři. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí je rozhodující Vaše cena uvedená v objednávkovém formuláři. Informace o nákladech spojených s dopravou Zboží jsou součástí objednávkového formuláře. Případné zadané slevy z Vaší ceny není možné navzájem kombinovat, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.
  2. Cena k úhradě je v E-shopu uvedena včetně DPH.
  3. Platbu Ceny k úhradě může Kupující provést následujícím způsobem:
   1. Platební kartou online prostřednictvím platební brány GP webpay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. Způsob fungování platební brány je uveden pod následujícím odkazem: https://www.gpwebpay.cz/downloads/GP_webpay_Gateway.pdf.
   2. v hotovosti formou dobírky; v tomto případě Kupující předá platbu kurýrovi přepravní společnosti při převzetí Zboží na Kupujícím určené adrese;
   3. v hotovosti či platební kartou při osobním vyzvednutí v některých prodejnách; možnost využití tohoto způsobu je uvedena v objednávkovém formuláři.
  4. Cena k úhradě je v případě platby kartou online splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy. V případě platby na dobírku, v hotovosti či kartou při osobním převzetí, je Cena k úhradě splatná při převzetí Zboží.
  5. V případě platby kartou online Prodávající odešle zboží Kupujícímu až okamžikem připsání Ceny k úhradě na účet Prodávajícího. Úhrada Ceny k úhradě před odesláním Zboží není považována za zálohu.
  1. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího a bude dostupná v rozhraní Uživatelského účtu.
  2. Vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího přechází teprve úplným zaplacením Ceny k úhradě, nejdříve však převzetím Zboží.
  3. Společně se Zbožím může Prodávající poskytnout různé dárky, a to na základě darovací smlouvy, přičemž v takovém případě se použijí podpůrně ustanovení těchto VOP.
 1. PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI    
  1. Způsob doručení Zboží volí Kupující, přičemž si může vybrat:
   1. osobní vyzvednutí na výdejních místech Mi Store a na pobočkách společnosti Zásilkovna s.r.o.; v rámci objednávkového procesu může Kupující zvolit tuto možnost a na základě vyhledávání určit preferovanou pobočku.
   2. přepravní společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), která nabízí doručení kurýrem či osobní odběr v pobočkách této společnosti;
  2. Zboží je Kupující povinen převzít v místě určeném v potvrzení o uzavření Smlouvy dle čl. 4.6. VOP.
  3. Po převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci dle čl. 6.1.2. VOP a Prodávajícímu.
  4. V případě, kdy Kupující zjistí, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinen Zboží od dopravce převzít.
  5. Porušení povinnosti převzít Zboží, s výjimkou čl. 6.4. VOP, nezpůsobuje nesplnění povinnosti Prodávajícího doručit Zboží a toto porušení není považováno za odstoupení od Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající je však oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu Kupujícího. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení nákladů spojených s dopravou zboží, které Prodávajícímu vznikly, případně na nárok na náhradu škody.
  1. Nebezpeční škody na věci na Kupujícího přechází v momentě převzetí Zboží dle čl. 6.2. VOP. V případě nepřevzetí Zboží, s výjimkou čl. 6.4. VOP, na Kupujícího přechází nebezpečí škody na věci v momentě, kdy mu bylo umožněno se Zbožím nakládat, ač k převzetí Zboží z důvodů na straně Kupujícího nedošlo. V případě, že je způsob dopravy domluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující nebezpečí škody na věci od okamžiku odeslání Zboží a uhradí případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsoby doručení a platby. V případě, že Prodávající v potvrzení o uzavření Smlouvy uvede odhadovaný čas doručení, bere Kupující na vědomí, že se jedná pouze o orientační čas, který není pro Prodávajícího závazný.
  3. V případě mimořádné nemožnosti doručit Kupujícímu Zboží Prodávající:
   1. informuje o prodloužení doby doručení Zboží, nebo
   2. je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to písemným oznámení doručeným na e-mailovou adresu Kupujícího.
  4. V případě, kdy Kupující nesouhlasí s doručením Zboží v prodlužené době doručení dle čl. 1 VOP, má právo odstoupit od Smlouvy, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu na e-mailovou adresu. Částka uhrazená Kupujícím bude Kupujícímu zaslána zpět na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v písemném oznámení o odstoupení od Smlouvy, a to do 14 dnů ode dne přijetí tohoto odstoupení od Smlouvy Prodávajícím.
  5. V případě osobního vyzvednutí Prodávající informuje Kupujícího o možnosti vyzvednutí Zboží na adrese uvedené v čl. 6.1.1. VOP, a to prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailu. Identifikace Kupujícího bude probíhat prostřednictvím PIN kódu uvedeného v e-mailové zprávě či prostřednictvím jména či čísla objednávky.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající prohlašuje, že v době přechodu nebezpečí škody na věci podle čl. 6.6. VOP je Zboží bez vad, zejména pak, že:
   1. Zboží má ty vlastnosti, které byly s Prodávajícím dohodnuty, a pokud nebyly explicitně dohodnuty, pak takové, které Prodávající uvedl, případně takové, které Kupující vzhledem k povaze Zboží mohl očekávat;
   2. Zboží je vhodné pro účely, které byly Prodávajícím uvedeny nebo pro takové účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
   3. Zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
   4. Zboží je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
   5. Zboží splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy.
  1. Pakliže se vada Zboží projeví v období do 6 měsíců od doručení, má se za to, že Zboží mělo vadu při doručení. Jako spotřebitel má Kupující právo uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od doručení. Zjištěnou vadu je potřebné oznámit bez zbytečného odkladu po jejím objevení. Způsoby reklamace a proces provádění reklamace je uveden v reklamačním řádu.
  2. V případě, že má Zboží vadu dle čl. 7.1. VOP, má Kupující právo na výměnu, opravu, přiměřenou slevu či v případě podstatné vady nebo nemožnosti věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě či větším množství vad zboží právo odstoupit od Smlouvy.
  3. Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 1. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Kupující jako spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. Kupující spotřebitel může od Smlouvy odstoupit jakýmkoliv způsobem, například může využít formulář pro odstoupení, který je dostupný zde: Vrácení zboží a zaslat jej společně se Zbožím na adresu uvedenou v tomto formuláři.
  2. Prodávající upozorňuje, že Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o:
   1. Smlouvu o dodávce Zboží upraveného na míru nebo Zboží na zakázku;
   2. Smlouvu dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   3. Zboží, které je poškozeno po přechodu nebezpečí škody na věci;
   4. některý z jiných případů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy nese náklady spojené s vrácením Zboží Kupující. Kupující má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné ve výši, která je z nabízených možností nejnižší.
  4. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.1. VOP se považuje za zachovanou, pokud v jejím průběhu Kupující odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu uhrazená částka vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na jeho bankovní účet, případně na účet, jež bude uveden v odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.1. VOP. V případě platby kartou online prostřednictvím platební brány Vám bude uhrazená částka vrácena na platební kartu, ze které byla Celková cena hrazena. Prodávající však není povinen vrátit uhrazenou částku do té doby, než Kupující Zboží vrátí nebo Prodávajícímu prokáže, že jej zaslal zpět.
  6. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečistěné. Pokud je to možné, vrátí Kupující Zboží v původním obalu. V případě, že byl společně se Zbožím poskytnut rovněž dárek, je Kupující povinen navrátit i tento dárek, či jiné plnění, o které se obohatil a dochází ke zrušení darovací smlouvy.
  7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží, které bude vráceno poškozené, v rozporu s čl. 8.6. VOP nebo nebude vráceno vůbec, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Ceny k úhradě.
  8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před dodáním Zboží Kupujícímu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (důvody na straně třetích osob). Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. Prodávající může dále odstoupit v případě, kdy dojde ke zneužití platební karty nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. Prodávající je povinen bezodkladně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Objednávce a do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které ze Smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým byly uhrazeny, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.
 2. INFORMACE PRO KUPUJÍCÍHO
  1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. web: adr.coi.cz.
  2. Rovněž může Kupující spotřebitel využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  2. V případě, že je Kupující podnikatel a vznikne mu v důsledku vady Zboží, či jiným jednáním v souvislosti se Smlouvou ze strany Prodávajícího škoda, nemá právo na její náhradu po Prodávajícím. Maximální výše škody je, v případě, že je Kupující podnikatel, limitována Vaší cenou.
  3. Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy České republiky.
  4. Spory ze smlouvy budou řešeny před soudy České republiky.
  5. Smlouva, včetně VOP, je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
  7. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou následující: Mi Bohemia s.r.o., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 29138949, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 203139, kontaktní e-mail info@teslasmart.com.
  8. Tyto VOP jsou účinné od 19.1.2021.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení